Retourbeleid

Retourbeleid/ Herroepingsrecht:

1. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens uw klantspecificaties werden geproduceerd.

Link naar retourformulier

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen aan June, Fochelstraat 30, 9280 Lebbeke, België (E-mail: info@junehandmade.be).

Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zal June de betaalde prijs exclusief de leveringskosten terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. June mag wachten met terugbetaling tot ze de producten heeft teruggekregen of je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan June hebt medegedeeld, terug te zenden naar June, Fochelstraat 30, 9280 Lebbeke, België.

Je mag de producten tijdens de herroepingstermijn enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van juwelen gebruikelijk is. Ze mogen dus gepast worden, maar mogen niet gedragen zijn.

Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij raden u dan ook aan om de producten niet te gebruiken of te beschadigen.

Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt June zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

2. Je kan de producten door middel van het retourdocument ook gratis terugbrengen naar June (Fochelstraat 30, 9280 Lebbeke).

3. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door June was geboden.